Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de Medezeggenschapsraad van openbare basisschool ”De Kleine Wereld” te Den Haag.

Artikel 1 – Taak voorzitter

1        De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.

2        De voorzitter vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad in en bui­ten rechte.

3        Er is een plaatsvervangend voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

4         De voorzitter is belast met het bijeenroepen van de medezeggenschapsraad, het opmaken van de agenda, het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de medezeggenschapsraad bestemde en van de medezeggenschapsraad uitgaande stukken.

Artikel 2 – Taak penningmeester

1          De penningmeester voert de financiële huishouding van de mede­zeggen­schapsraad, hij/ zij stelt ieder jaar de begroting op en legt over ieder jaar verant­woor­ding af in het jaarverslag.

2        De penningmeester legt in de begroting de wijze vast waarop de door het bevoegd gezag beschikbaar gestelde middelen voor de raad en de geledingen worden verdeeld.

 Artikel 3 – Bijeenroepen en agenda van de medezeggenschapsraad

1       De medezeggenschapsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen in de in het reglement voor de medezeggen­schapsraad bepaalde gevallen.

2        De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering. Een vergadering wordt gehouden binnen 14dagen nadat het verzoek daartoe is ingeko­men.

3       De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter door middel van een schriftelijke oproeping aan de leden en eventuele adviseurs.

4        De voorzitter stelt voor iedere vergadering een agenda­ op, waarop de door de voorzitter en door de leden opge­geven onderwerpen worden geplaatst. Ieder lid van de medezeggenschapsraad kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.

5        De agendapunten voor de medezeggenschapsraad zijn in grote lijnen gepland voor een heel schooljaar. Tevens wordt bij deze planning rekening gehouden met de GMR. Aan het eind van het schooljaar wordt het functioneren van de medezeggenschapsraad geëvalueerd.

6        Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroe­ping en het rondsturen van de agenda ten minste 10 dagen vóór de te houden vergade­ring van de medezeggenschapsraad.

7        Belangstellenden kunnen de agenda inzien bij de voorzitter.

Artikel 4 – Quorum

1       Een vergadering van de medezeggenschapsraad kan slechts plaats­vinden indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen.

2       Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt een nieuwe vergadering be­legd op de in artikel 3voorgeschreven wijze met dien verstande dat er slechts achten­veer­tig uren tussen de rondzending van de oproep en de datum van de vergadering behoeven te verlopen.

3       Deze laatste vergadering wordt gehouden ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.

Artikel 5 – Stemming

1        De medezeggenschapsraad beslist bij gewone meerderheid van stem­men, tenzij het reglement anders bepaalt. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de medezeggenschaps­raad in een bepaald geval anders besluit. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitge­bracht. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

2       Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de gekozen die alsdan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken beslist het lot.

3       Bij staking van de stemmen over een door de medezeggen­schaps­raad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvol­gende vergadering van de medezeggen­schapsraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 6 – Verslag

1        Per toerbeurt wordt er van iedere vergadering van de medezeggenschapsraad een verslag gemaakt dat in devolgende vergadering door de medezeggenschapsraad wordt vastgesteld.

2       De voorzitter dan wel één van de leden daartoe aangewezen, bevordert de communicatie met de directeur van de school en alle belanghebbenden en doet dit ten minste door er zorg voor te dragen dat verslagen van vergaderingen en het jaarverslag bij de voorzitter kunnen worden ingezien.

 Artikel 7 – Jaarverslag

De medezeggenschapsraad maakt jaarlijks een verslag van de werkzaamheden van de mede­zeggenschapsraad in het afgelopen jaar. Dit wordt door de notulist van de laatste medezeggenschapsraadvergadering opgesteld.

Artikel 8 – Aanwezigheid

1.       Alle leden van de MR worden geacht op elke MR vergadering aanwezig te zijn.

2.       Mocht het onverhoopt gebeuren dat één of meerdere leden van de MR niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering dan dient dit tijdig (minimaal een week van tevoren bij andere verplichtingen) te worden doorgegeven. Enkel bij ziekte kan later afgemeld worden, daar dit onvoorziene omstandigheden betreft.

3.       Aanwezigheid bij activiteiten die vanuit de MR worden georganiseerd zal zoveel mogelijk bij toerbeurt worden gedaan. Te denken valt aan aanwezigheid bij sollicitatiegesprekken, PR activiteiten zoals de workshopavonden en overige MR gerelateerde zaken buitenom het reguliere vergaderschema. Getracht wordt elk lid van de MR een evenredig deel van deze taken te laten dragen.

Artikel 9 – Niet voorziene gevallen

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de medezeggen­schapsraad op voorstel van de voorzitter, met inachtneming van het bepaalde in de Wet Medezeg­genschap op Scholen en het reglement.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.