Medezeggenschapsraad

Wat doet de MR?

Eens in de zes weken komt de MR bij elkaar. Er wordt vergaderd met de directie en gesproken over alles wat op dat moment speelt in school. Dit kunnen vragen zijn van ouders, problemen die naar voren zijn gekomen in de dagelijkse organisatie, maar ook vooral het meedenken en meebeslissen over schoolzaken als;
– Het schoolplan
– De begroting
– De formatie
– Nieuwbouw
– LKP
– Sollicitaties
– enz.

Voor een gedetailleerd overzicht van de bezigheden van de MR vorig schooljaar, alsmede de planning voor komend schooljaar, kunt u onze jaarplanning en evaluatie vinden onder het kopje downloads.

Wie zijn de MR?
De MR op de Kleine Wereld bestaat uit acht leden; vier ouders en vier leden van het team. Elke drie jaar zijn de leden van de MR verplicht af te treden en worden nieuwe leden gekozen. De bestaande leden mogen dan (als ze daarvoor kiezen) ook weer gekozen worden.
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen;

OMR
–¬†Dhr. de Jong (oudergeleding, voorzitter)

– Dhr. Abdi

PMR

– juf Anita (personeelsgeleding)
– juf Mirjam (personeelsgeleding, vicevoorzitter)

– juf Sanneke (personeelsgeleding)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.