Visie op onderwijs

De doelstelling van onze school

Op onze school ontvangen wij kinderen van 4 tot ongeveer 12/13 jaar die in het beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren onze school doorlopen.
Voorop heeft altijd gestaan dat kinderen met plezier naar onze school moeten komen. Wanneer een kind het naar zijn zin heeft, zal het leren ook beter gaan.
Onze school is in de eerste plaats een leefgemeenschap van kleine en grote mensen en de ontwikkeling van het samen leven met elkaar vinden wij erg belangrijk. Natuurlijk heet dit instituut niet voor niets een basis”school”. Het woordje “school” veronderstelt dat er iets aan de kinderen wordt geleerd.

Wij denken dat “leren” en “iets leuk vinden om te doen” veel met elkaar te maken hebben. Een kind zal pas iets “leuk” vinden als je rekening houdt met zijn eigen aard, tempo en capaciteiten.
Kenmerkend voor kinderen is dat zij graag spelen. Op het eerste gezicht lijken “leren” en “spelen” twee tegengestelde dingen. Maar wanneer je goed naar kinderen kijkt, kom je erachter dat kinderen al spelenderwijs komen tot leren.

Leren bestaat niet alleen uit lezen, schrijven, rekenen en taal. Een kind ontwikkelt zich niet alleen verstandelijk, maar ook op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en expressief gebied. Als je goed naar kinderen kijkt, kun je ze stimuleren en uitdagen tot het doen van nieuwe dingen zodat steeds een stapje verder gezet kan worden. Belangrijk is het om mislukking te voorkomen. Kinderen mogen niet ontmoedigt worden doordat ze dingen moeten doen die zij niet aankunnen.

 

Wij garanderen u dat wij er alles aan zullen doen om uit uw kind te halen wat er in zit. Dat is, zoals u hopelijk zult begrijpen, van kind tot kind verschillend. Kinderen worden gelukkig als je hun eigen capaciteiten respecteert.

De doelstelling van onze school zouden we dan ook als volgt willen omschrijven:

Onze school houdt zich bezig met de ontwikkeling van de capaciteiten van uw kind op sociaal, intellectueel, expressief en motorisch gebied. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich zoveel mogelijk op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo kan ontwikkelen.
Het is de taak van ons onderwijs om de kinderen op te voeden tot zelfstandige kritische personen in een sfeer van solidariteit, dienstbaarheid aan anderen en respect voor elkaar, zodat kinderen voldoende toegerust worden om deel te gaan nemen aan de samenleving.

De sfeer op school

Zoals al eerder aangegeven, vinden wij het erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en zich hier veilig voelen.Daarvoor is het heel belangrijk dat kinderen leren om met elkaar en met volwassenen om te gaan. Dus is het noodzakelijk dat kinderen de gangbare normen en waarden leren hanteren, maar óók dat zij zich houden aan klassen– en schoolregels.

Op onze school streven we naar een gezellige, duidelijke en open sfeer. Wij werken daarom met 8 basisregels, “alle 8 samen”, die door zowel volwassenen als kinderen nageleefd dienen te worden. Bij inschrijving van uw kind op onze school, bent u van deze 8 regels op de hoogte gesteld.

Alle Acht Samen regelbord

1. Wij luisteren naar elkaar, Als iemand praat, praat niemand anders.
2. Wij zijn beleefd. We groeten elkaar.
3. Als het kan helpen we elkaar, zonder anderen te storen.
4. We zorgen goed voor onze eigen materialen, die van een ander en van de school.
5. Bij ons op school mag je alleen buiten rennen.
6. Onder schooltijd is het in school rustig.
7. We hebben respect voor elkaar, problemen lossen we pratend op.
8. Deze regels gelden voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Een aantal schoolfeesten en activiteiten als schoolreizen, project, kijkavond e.d. hebben een duidelijke functie in het bevorderen van een gezellige sfeer op school. Duidelijkheid over wat we van elkaar verwachten vinden we terug in de klassen– en schoolregels die door een ieder dienen te worden nageleefd.
Openheid proberen we te bereiken door een sfeer in de klas en op school te scheppen waarbij ieder zich op zijn gemak voelt en zich geaccepteerd weet, zodat optimale communicatie met elkaar mogelijk is.
Ook vinden we het belangrijk dat het contact met de ouders in een gezellige, duidelijke en open sfeer plaatsvindt. We staan samen voor de taak een sfeer te creëren, waarin een kind zich kan ontwikkelen tot volwaardig en zelfstandig mens.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.